• JAKOŚĆ I PASJA
  • RZETELNE BIURO RACHUNKOWE
RAPORTY MENEDŻERSKIE

ANALIZA BIZNESOWA

W ramach sprawozdań finansowych sporządzamy bilans, rachunek wyników oraz cash flow w postaci wymaganej przez urzędy i banki oraz - na życzenie klienta - bilans, rachunek wyników oraz cash flow w postaci biznesowej.

Analizy biznesowe zawierają wyliczenia, roczne wykresy zmian oraz pisemne interpretacje wskaźników, podzielonych na następujące grupy:
wskaźniki płynności finansowej
wskaźniki rentowności
wskaźniki aktywności gospodarczej
wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa
wskaźniki biznesowe

Wskaźniki płynności finansowej służą ocenie możliwości terminowego regulowania zobowiązań przez firmę. Analiza dynamiki ich zmian umożliwia przewidywanie trudności płatniczych przedsiębiorstwa i szybkie podjęcie działań zmierzających do przywrócenia płynności finansowej.

Wskaźniki rentowności pozwalają na ocenę rzeczywistych zysków związanych z działalnością gospodarczą oraz jakości wykorzystania majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Analiza ich zmian pomaga w ogólnej ocenie działalności przedsiębiorstwa, a także jakości zarządzania majątkiem.

Wskaźniki aktywności gospodarczej informują o intensywności wykorzystania majątku. W tej grupie znajdą się wskaźniki rotacji określające szybkość obrotu składnikami majątku (np. zapasami czy też należnościami). Analiza dynamiki ich zmian pozwala na wykrycie przyczyn pogarszającej się płynności finansowej oraz możliwości pojawienia się w przyszłości trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa służą ocenie zdolności oraz wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki z tej grupy określają poziom zadłużenia, który przedsiębiorstwo może obsłużyć z uzyskiwanej nadwyżki finansowej. Analiza ich zmian pozwala na wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z niemożliwością obsługi zaciągniętych kredytów.

Wskaźniki biznesowe to grupa wskaźników wyselekcjonowanych pod kątem konkretnego przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdować się mogą wskaźniki poziomu odpadów czy struktury sprzedaży. Ich analiza ma na celu wykrycie ewentualnych nadużyć ze strony osób nadzorujących spółki jak też zlokalizowanie nisz rynkowych wykazujących spadek sprzedaży.

Wszystkie wskaźniki są przez nas przedstawiane graficznie oraz interpretowane słownie. Celem analizy wskaźnikowej jest poprawa efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa, poprawa płynności finansowej, wczesne wykrywanie zagrożeń umożliwiające podjęcie skutecznych działań oraz kontrola i ocena menedżerów odpowiedzialnych za działalność przedsiębiorstwa.
Biuro Rachunkowe
Puławska Accounting Sp. z o.o.
ul. Fosa 41A
02-768 Warszawa
tel. 22 543 30 00
fax 22 543 30 19


www.pulawska.pl
Firma Przyjazna Internautom
Rzetelna Firma