• JAKOŚĆ I PASJA
  • RZETELNE BIURO RACHUNKOWE
RAPORTY MENEDŻERSKIE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I JEGO ANALIZA

W ramach sprawozdań finansowych sporządzamy bilans, rachunek wyników oraz cash flow w postaci wymaganej przez urzędy i banki oraz - na życzenie klienta - bilans, rachunek wyników oraz cash flow w postaci biznesowej.

Sprawozdania w postaci biznesowej zawierają tylko te pozycje, które są istotne z punktu widzenia zarządzania spółkami. Dzięki syntetycznej formie są czytelne i łatwe do analizy. Wszystkie sprawozdania porównywane są do planu finansowego (budżetu) oraz wcześniejszych okresów. Pozycje, które wykazują największe odchylenia od przyjętego budżetu uzupełnione są o opis zawierający ich przyczyny i konsekwencje. Najważniejsze i najbardziej dynamicznie zmieniające się elementy sprawozdań ilustrowane są wykresami i opisem.

Bilans jest sporządzany w celu przedstawienia sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Analiza dynamiki zmian poszczególnych pozycji oraz ich odchyleń od założonego planu bilansu umożliwia:
ocenę płynności finansowej
poznanie przyczyn niskiej płynności finansowej
określenie potencjalnych zagrożeń, mogących wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa w przyszłości
opracowanie działań mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Rachunek wyników przedstawia realizowane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe. Wszystkie pozycje rachunku wyników prezentowane są w formie biznesowej w ujęciu miesięcznym i rocznym oraz porównywane do planu finansowego i analogicznego okresu ubiegłego roku. Możemy dzięki temu:
określić stopień realizacji celów założonych w planach finansowych
ustalić przyczyny słabych wyników finansowych
zlokalizować główne centra kosztowe
wykryć pozycje kosztowe, które wykazują nadmierny wzrost
Cash flow jest sprawozdaniem pokazującym rzeczywiste przepływy pieniężne. Prezentacja sprawozdania w układzie biznesowym uzupełniona jest o porównanie do planu finansowego w ujęciu miesięcznym i rocznym. Dostarcza nam to informacji o:
wynikach przedsiębiorstwa mierzonych ilością pieniędzy, które wpłynęły do spółek
przyczynach rozbieżności między zasobami gotówki a zyskiem przedsiębiorstwa
rzeczywistych nakładach na inwestycje
źródłach finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
Biuro Rachunkowe
Puławska Accounting Sp. z o.o.
ul. Fosa 41A
02-768 Warszawa
tel. 22 543 30 00
fax 22 543 30 19


www.pulawska.pl
Firma Przyjazna Internautom
Rzetelna Firma